logo ochrona środowiska łatwo osiągalna

MENU GŁÓWNE

button  Informacje
button  Budowa
button  Wkłady
button  Sorbenty
button  Media
button  Katalog
button  Łapacze oparów
button  Kontakt

 

 

ABSORBER OPAROW

 

 

OCHRONA
ŚRODOWISKA !!!

 

 

ABSORBER OPAROW

 

 

 

ABSORBER OPAROW

 

 

 


(C) PHUP TERMOCHEM

wszystkie prawa zastrzeżone!
Zalecamy: Mozilla Fifefox
Res.: 1024x768

          Budowa
 

TECHNICZNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU OCHRONY ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA


OPIS KONSTRUKCJI

ABSORBERTransparentna część cylindryczna zabudowana jest pomiędzy dwoma płaskimi dennicami wykonanymi z odpowiednio dobranego tworzywa konstrukcyjnego o małym współczynniku oporu przepływających oparów przy niewielkim nadciśnieniu podczas tankowania do zbiorników jak i dla powietrza podczas opróżniania zbiorników. Nowość w stosunku do poprzednich konstrukcji polega na tym, że stosowany w nich sorbent nie jest zasypany luźno do pojemnika, natomiast stanowi on zwarty pakiet wymienny.
Technicznie rzecz ujmując, sorbent umieszczony jest w torbie (worku) wykonanej z opatentowanego tworzywa filtracyjnego (tkaniny filtracyjnej) z mikroporami o małym oporze dla przepływających gazów. Produkcja materiałów filtracyjnych odbywa się bez udziału substancji azbestowych jak i silikonowych zanieczyszczających środowisko .
Stopień zużycia sorbentu sygnalizowany jest za pomocą zawartej w nim substancji indykującej, zmieniającej kolor podczas procesu wyczerpywania się zdolności sorpcyjnych. Po całkowitym wyczerpaniu sorbent zmienia kolor w całej objętości, co sygnalizuje konieczność jego wymiany.
Ponieważ stosowane sorbenty posiadają formułę wodorotlenków odpowiednich metali ich utylizacja również nie nastręcza żadnych trudności, gdyż powstałe z nich sole łatwo rozpuszczają się w wodzie, a powstałe z nich ścieki nie spowodują przekroczeń ładunku w kanalizacji ogólnospławnej.
 

OGRZEWANIE DO ZABUDOWY NA WOLNYM POWIETRZU

 

UWAGA!

Dla zachowania długiego okresu użytkowania sorbentu należy stosować się do poniższych zaleceń:

Zbiorników magazynowych nie należy przepełniać.
Prędkość napełniania zbiorników wykazana w tabeli nie powinna być przekraczana, zwłaszcza dla sposobu przepompowywania za pomocą sprężonego powietrza.
Podczas wymiany pakietu z sorbentem uważać aby nie uszkodzić instalacji grzewczej sorbentu.
Ogrzewanie sorbentu w przypadku pakietu wymiennego zabudowane jest w worku filtracyjnym.

Podczas pierwszej wymiany sorbentu, wymieniamy tylko proszek w torebce filtracyjnej na nowy. Podczas kolejnych wymian należy wymienić całą torebkę filtracyjną wraz z zawartością oraz ogrzewaniem zamontowanym w torebce.

WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

Nie przekraczać dopuszczonych do stosowania temperatur pracy:
• Dla PVC 50o C
• Dla PP 90o C
Zabronione są uderzenia hydrauliczne, uderzenia ciśnień np. nagła dekompresja lub kompresja.
W magazynach na wolnym powietrzu stosować absorbery tylko z zadaszeniem ochronnym przed deszczem lub słońcem.
• Proszę wziąć również pod uwagę, że czarne zbiorniki podczas słonecznej pogody mogą osiągać temperatury nawet rzędu 70o C. W tym przypadku ilości oparów ulegają znacznemu zwiększeniu.
 

pasek stopki 1 pasek stopki 2