TECHNICZNE ROZWIĄZANIE PROBLEMU OCHRONY ŚRODOWISKA I CZŁOWIEKA

OPIS KONSTRUKCJI

Budowa absorberów wyposażonych w kartridże z sorbentami.

Transparentna część cylindryczna zabudowana jest pomiędzy dwoma płaskimi dennicami wykonanymi z odpowiednio dobranego tworzywa konstrukcyjnego o małym współczynniku oporu przepływających oparów przy niewielkim nadciśnieniu podczas tankowania do zbiorników jak i dla powietrza podczas opróżniania zbiorników. Nowość w stosunku do poprzednich konstrukcji polega na tym, że stosowany w nich sorbent nie jest zasypany luźno do pojemnika, natomiast stanowi on zwarty pakiet wymienny.
Technicznie rzecz ujmując, sorbent umieszczony jest w torbie (worku) wykonanej z opatentowanego tworzywa filtracyjnego (tkaniny filtracyjnej) z mikroporami o małym oporze dla przepływających gazów. Produkcja materiałów filtracyjnych odbywa się bez udziału substancji azbestowych jak i silikonowych zanieczyszczających środowisko .
Stopień zużycia sorbentu sygnalizowany jest za pomocą zawartej w nim substancji indykującej, zmieniającej kolor podczas procesu wyczerpywania się zdolności sorpcyjnych. Po całkowitym wyczerpaniu sorbent zmienia kolor w całej objętości, co sygnalizuje konieczność jego wymiany.
Ponieważ stosowane sorbenty posiadają formułę wodorotlenków odpowiednich metali ich utylizacja również nie nastręcza żadnych trudności, gdyż powstałe z nich sole łatwo rozpuszczają się w wodzie, a powstałe z nich ścieki nie spowodują przekroczeń ładunku w kanalizacji ogólnospławnej.

System ogrzewania absorberów wyposażonych w kartridże z sorbentami.

UWAGA!

Dla zachowania długiego okresu użytkowania sorbentu należy stosować się do poniższych zaleceń:

• Zbiorników magazynowych nie należy przepełniać.
• Prędkość napełniania zbiorników wykazana w tabeli nie powinna być przekraczana, zwłaszcza dla sposobu przepompowywania za pomocą sprężonego powietrza.
• Podczas wymiany pakietu z sorbentem uważać aby nie uszkodzić instalacji grzewczej sorbentu.
• Ogrzewanie sorbentu w przypadku pakietu wymiennego zabudowane jest w worku filtracyjnym.

• Podczas pierwszej wymiany sorbentu, wymieniamy tylko proszek w torebce filtracyjnej na nowy. Podczas kolejnych wymian należy wymienić całą torebkę filtracyjną wraz z zawartością oraz ogrzewaniem zamontowanym w torebce.

WARUNKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

• Nie przekraczać dopuszczonych do stosowania temperatur pracy:
• Dla PVC 50o C
• Dla PP 90o C
• Zabronione są uderzenia hydrauliczne, uderzenia ciśnień np. nagła dekompresja lub kompresja.
• W magazynach na wolnym powietrzu stosować absorbery tylko z zadaszeniem ochronnym przed deszczem lub słońcem.
• Proszę wziąć również pod uwagę, że czarne zbiorniki podczas słonecznej pogody mogą osiągać temperatury nawet rzędu 70o C. W tym przypadku ilości oparów ulegają znacznemu zwiększeniu.